Kim jesteśmy

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dorota Kaznowska 32-600 Oświęcim Rynek Główny 12 lok 13, NIP: 549-000-28-35

tel. 33 842 06 20
e-mail: biuro@kaznowska.pl

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator i dane kontaktowe administratora.

Administratorem danych osobowych jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dorota Kaznowska, adres do korespondencji:
32-600 Oświęcim Rynek Główny 12 lok 13.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kaznowska.pl, telefonicznie pod numerem: 33 842 06 20, lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kaznowska.pl lub pisemnie na adres ul. Rynek Główny 12 lok 13 32-600 Oświęcim.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dorota Kaznowska może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1) przedstawienia oferty marketingowej produktu własnego – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.
2) zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz obsługi zawartej juz umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczeniowej, czy obsługi zwartej juz umowy ubezpieczenia.
3) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dorota Kaznowska, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
4) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z ofertą produktu firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dorota Kaznowska – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

1) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne

4.Okres przechowywania danych.

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa

5.Przekazywanie danych.

1) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług pocztowych, kurierskich współpracującym z Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dorota Kaznowska, w ramach wykonywania przez nich czynności polegających na dostarczeniu korespondencji.
2) Pani/Pana Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującymi z agentem ubezpieczeniowym
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

6.Pani/Pana prawa.

1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy kupna-sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych , korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).